Δωρεάν μεταφορικά άνω των 20€

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔιαγωνισμόςMagazakimou.gr!! Ο νικητής θα κερδίσει μία κουρευτική μηχανή! 

1. Κάνετε Like στη σελίδα του
Magazakimou.gr αν δεν έχετε κάνει ήδη
2. Κάνετε ΠΡΩΤΑ Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού και ΜΕΤΑ share (Δημόσιο)
3. Κανε tag ενα φίλο


Δηλώστε συμμετοχή έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου έως τις 21.00 το βράδυ και μπείτε στην κλήρωση!

(Τα likes και τα shares θεωρούνται έγκυρα εφόσον γίνουν στο post του διαγωνισμού και ΟΧΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις 21.00 το βράδυ.
Καλή επιτυχία!ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣMAGAZAKIMOU

 • Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook (facebook.com/magazakimou.gr), από τον οποίο θα αναδειχτεί με κλήρωση , με έπαθλο  μία κουρευτική μηχανή !  Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρίας, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η διαδικασία ανάδειξης του νικητή.

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

 

 • Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχίζει την 04/02/2019 και λήγει την 15/02/2019 και ώρα 21.00 το μεσημέρι. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

 

 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα μας . Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί το Παρασκευή 15/02/2019 και θα αναρτηθεί στη σελίδα του Magazakimou.gr στο Facebook. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που α) θα έχουν κάνει like στη σελίδα της διοργανώτριας στο facebook και β) θα έχουν κάνει like στο post του διαγωνισμού.

 

 • Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να συμμετάσχει έγκυρα μόνο μια φορά στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές η συμμετοχή του ακυρώνεται.

 

 • Επίσης, θα προστεθεί tag στη φωτογραφία του διαγωνισμού με το όνομα του νικητή και θα αναφερθεί στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια εντός δέκα (10) ημερών για να της γνωρίσει τα στοιχεία αποστολής του δώρου. Μετά το πέρας των 10 ημερών ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, ο νικητής χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί του και επιλέγει τον πρώτο αναπληρωματικό.

 

 • Το δώρο θα αποσταλεί στον τυχερό νικητή κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Η παράδοση του δώρου δε γίνεται στο εξωτερικό και την Κύπρο. Γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

 

 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την άνω εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας- διαγωνισμού. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους.

 

 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

 

 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρίας.

 

 • Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα περιλαμβάνεται στη σελίδα με τους όρους του διαγωνισμού.

 

 • Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια, δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.